Deratizácia

Kontaktovať
Derzatizácia Prešov

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Za týmto účelom sa využívajú rôzne metódy a prostriedky s cieľom udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát. Pod pojmom deratizácia rozumieme teda komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov. Jedná sa hlavne o rody patriace do čeľade myšovitých (potkan obyčajný – potkan čierny, myš domáca). Nové pravidlá EU- legislatíva stanovila od r.2018 nové hodnoty obsahu účinných látok a to 0,0029% pre prípravky dané do maloobchodu a pre profesionállov na odborné použitie : 0,005g/kg. Zároveň sa do predaja a použitia dostávajú prípravky na báze energetickej prestimulácie: kofeínom, s množstvom,ktoré je extrémne vysoké !

Deratizácia zahŕňa celý komplex opatrení, smerujú k ich ničeniu, alebo zníženiu výskytušŠkodlivých hlodavcov.

 

Deratizácia sa delí na:

 1. ochrannú (profylaktická )
 2. ohniskovú ( priebežná a záverečná ) – je vykonávaná predovšetkým na ochranu zdravia ľudí a zvierat ale aj na zábranu rozsiahlych ekonomických strát
 3. represívnu – je vykonávaná pri nadmernom premnožení škodlivých hlodavcov

 

Škody spôsobené hlodavcami sú:

 1. hospodárske:
  1. ) priame
  2. ) nepriame
 2. zdravotne hygienické
 1. Hospodárske škody – vznikajú predovšetkým požerom a znehodnotením potravy exkrementami ( potkan ročne skonzumuje od 3 do 11 kg potravy – záleží na hmotnosti – asi 10% svojej váhy, ešte viacej kontaminuje potravu exkrementami – až 14%. Napr. 1 pár potkanov vyprodukuje ročne cca 3kg trusu a 12 litrov moču).
  1. ) priame škody – na potravinách, surovinách, produktoch, technologických zariadeniach, budovách, a pod. Svojou činnosťou – hlodaním.
  2.  )nepriame – náklady na preventívnu ochranu pred hlodavcami a ich ničenie.
 2. Zdravotne – hygienické škody – súvisia s procesom ochorení ľudí a zvierat, patria sem aj náklady na ich liečenie. Sú často podceňované.
  Z epidemiologického hľadiska môžeme hlodavce klasifikovať ako:

  1. Prenášačov rôznych ochorení, zárodkov a parazitov.
  2. A tzv. rezervoávorých živočíchov nákaz (sú latentne postihnuté chorobami, ktoré sú prenosné na človeka a zvieratá).
  K prenosu infekcie môže dôjsť:

  1. Kontamináciou potravy, krmiva (leptospirózy, salmonelózy, helmintózy).
  2. Prenosom ektoparazitmi (vírusový zápal mozgu, mor).
  3. Preniknutím oderkami na povrchu tela (leptospirózy)
  4. Kusnutím, pohryznutím (horúčka z krysieho pohryznutia Sodoku).
  Počet ochorení prenosných z hlodavcov na ľudí a zvieratá podľa odbornej literatúry je udávaný okolo 30 druhov.
  Najdôležitejšie z nich sú: mor, besnota, krysia škvrnivka, Q – horúčka, poľná horúčka, leptospirózy, tularémia, Sodoku, rickettsiové neštovice, zápal mozgových blán, kliešťový zápal mozgu, salmonelózy, lýmska choroba z parazitárnych ochorení trichinelóza a trichofýcia.
  Nesprávne a nepravidelné vykonávanie deratizácie môže zapríčiniť kritický stav, ktorý sa v neskoršom období len ťažko odstraňuje. Určenie škodca a postupu DDD prác je základ úspechu pri deratizačných prácach a je rovnako dôležitý ako výber rodenticídneho prípravku.
Translate »